Sites

Site Identifier Name Location Samples
06343.000012 Portage Niagara County 1
06343.000013 Lewiston Niagara County 1